ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK(ÁSZF)


Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a sangelle.hu, mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal. Az alábbifeltételeket a Felhasználó a weboldal böngészésével, regisztrációval, ill. megrendeléssel automatikusan elfogadja.


Szolgáltató adatai

 

A szolgáltató neve: Viasolidus Kft.

A szolgáltató székhelye: 1201. Budapest, Kossuth Lajos utca 18. Fsz.1.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen

használt elektronikus levelezési címe: info@viasolidus.hu

Adószáma: 27294002-1-43

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Budapesti Törvényszék

A szerződés nyelve: magyar


Hatályos: 2019. December 30 - tól

(Rövid megnevezése a továbbiakban és más iratokban: ÁSZF)


A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma

 

1. Szolgáltató a Megrendelő részére internet alapú szolgáltatásokat biztosít, amelyekért a Megrendelő a weboldalon előre meghatározott díjakat köteles fizetni. Az internet alapú szolgáltatás tartalmazza:

  • weboldalon található hirdetések publikálása
  • weboldalon található felület, amelynek segítségével a Megrendelő a rendszer által előre meghatározott keretei között módosíthatja a megjelenő weboldal tartalmát.

2. Az Szolgáltató vállalja, hogy az oldalra feltöltött tartalmakat ellenőrzés után megfelelő formátumban publikálja.

3. A szerződés tárgyát képező weboldalt a Szolgáltató a szerződés aláírásakor aktuális verzióban működő Google Chrome és Mozilla Firefox böngésző típusokra optimalizálta. Utólagos optimalizálást nem vállal és az ebből eredő kártérítési és egyéb felelősséget is elhárítja.


A szolgáltatás feltételei, felek kötelezettségei

 

1. Szolgáltató kötelezettsége az Megrendelő által megrendelt szolgáltatást biztosítani.

2. Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást, karbantartás céljából alkalmanként legfeljebb hat (6) órán keresztül szüneteltetni. A Szolgáltatás karbantartás célú szüneteltetése a jogviszony folytonosságát nem érinti.

3. Szolgáltató éves szinten 99 %-os rendelkezésre állást biztosít szervereinek elérhetőségére. Hibás működés estén a hibajavítás minden esetben azonnali intézkedést von maga után Szolgáltató részéről. A rendelkezésre állási időt nem csökkentik az előre bejelentett karbantartási idők.

4. A Szolgáltató az installálás napjától biztosítja a megrendelt szolgáltatásokat. A Szolgáltató az általa üzemeltetett szolgáltatások meghibásodása és esetleges kimaradása következtében keletkezett közvetlen, illetve közvetett károkért felelősséget vállal a befizetett díj mértékéig, amennyiben a 4 pontban szabályozott rendelkezésre állás kevesebb, mint a vállalt 99%. Szolgáltató vállalja, hogy 48 órán belül megkezdi a hibák elhárítását.

5. A Szolgáltató biztosítja a Megrendelő részére a rendszer állandó (24 órás) felügyeletét, szükség szerint a rendszer karbantartását. Szolgáltató nem vállalja a weboldalon tárolt adatok mentését, erről a Megrendelő köteles gondoskodni.

6. Szerződő felek rögzítik, hogy a Szolgáltatás jellegénél fogva nem továbbértékesíthető. A Megrendelő a Szolgáltatást kizárólag a saját vagy cég nevében veheti igénybe.

7. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás használata kizárólag a saját felelősségére történik.

A Megrendelő jogosult a hibás, vagy kimaradt szolgáltatás időarányos díjának jóváírására, amennyiben a hiba a Szolgáltatónak róható fel. Vitás esetekben külső, a Szolgáltató által is elismert műszaki szakértő bevonása szükséges.


A szolgáltatás menete

 

Regisztráció

Regisztráció nélkül is szabadon nézelődhet és válogathat webáruházunkban.

A vásárlás előtt kérjük, szíveskedjen regisztráltatni magát (regisztráció) és válassza meg jelszavát is. A regisztrációhoz szükséges néhány személyes adat megadása is. Megadott személyes adatainak helyességét ellenőrizheti. Erre szolgál az adatok jóváhagyása. Ha az adatot nem hagyja jóvá, módjában áll az adott ablakban Ön által feltüntetett valamennyi adatot törölni vagy javítani. Az adott megrendelés elküldött adatai az elküldést követően már nem javíthatóak.

Az azonosító és a jelszó megadása azt jelenti, hogy a regisztráció útján nyilvántartásba vett természetes személy személyesen, illetve jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (szervezet) képviselője a szervezet nevében jár el a vásárlás során.

Tájékoztatjuk, hogy a regisztráció megtörténte egyben azt is jelenti, hogy Ön elfogadta a vásárlás valamennyi jogszabályi és egyéb feltételét. Kérjük, hogy regisztrálását ezen tájékoztatás tudomásul vételét követően indítsa.


Bejelentkezés

A regisztrációt követően már bármikor személyes azonosítója és jelszava segítségével tud bejelentkezni.


Megrendelés, a szerződés létrejötte

Kérjük, hogy a kiválasztott termékeket helyezze a kosarába. A kosár tartalmát szabadon változtathatja.

Kérjük, ellenőrizze a kosárba helyezett termékeket és annak árait is.

Ha az ellenőrzést követően megtöltött kosarát “rákattintással” elküldi, a kosárban lévő valamennyi terméket megrendeli.

A bevitt adatokat a megrendeléskor is, azok elküldése előtt javíthatja. Erre szolgál az adatok jóváhagyása.

Ha az adatot nem hagyja jóvá, módjában áll az adott ablakban Ön által feltüntetett valamennyi adatot törölni vagy javítani. Az adott megrendelés elküldött adatai az elküldést követően már nem javíthatók.

Új megrendelés során adatait természetesen módosíthatja.

Bár regisztrált adatait tartósan, bejelentkezését és megrendelését a házhozszállítástól számított egy évig rögzítjük (adatvédelem), a szerződés nem tekinthető írásba foglaltnak.


Az ár megfizetése

A Bariont azért választottuk, mert a világ legismertebb és legbiztonságosabb fizetési rendszerei.

A fizetés előre utalással és bankkártyával történik. A kiválasztott csomag megrendelése után Önt a Barion weblapjára irányítjuk, ahol a jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával.

Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál “fizetés bankkártyával” feliratra kattintsanak, majd a Barion fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját megadják. A Barion a VISA, VISA Electron, V-Pay, Master Card, Maestro és JCB típusú kártyákat fogadja el.

A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi!

Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e az interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.

A Barion a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet érdemes felírni vagy az egész oldalt kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén a Barion hibaüzenetben közli a hiba okát.


Titoktartás

 

1. A Szolgáltató az Megrendelő adatait kizárólag a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezelheti, azt harmadik fél részére a Megrendelő előzetes beleegyezése nélkül tovább nem adja.

A Szolgáltató köteles titkos/bizalmas adatként kezelni az Megrendelő azonosító kódjait, jelszavát.


Szellemi alkotáshoz fűződő jog

 

1. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás teljes dokumentációja a Szolgáltató kizárólagos szellemi tulajdonát képezi, amelynek felhasználása a Szolgáltatási szerződés hatálya alatt, az abban rögzített feltételek mellett lehetséges, ennek megfelelően a dokumentáció, vagy annak bármely része harmadik személy részére nem adható át.

2. A szerződő felek egyhangúan megállapodnak abban is, hogy az jelen szerződés teljesítése kapcsán létrehozott szellemi termék a Szolgáltató szerverén történő használatának joga. Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt arról, hogy a jelen szerződés tárgyát képező szellemi alkotás az 1999. évi LXXVI.tv. 1.§ (2) bek.c.) pontja alapján szerzői jogi védelem alá tartozik. A forráskód tulajdonjogát Szolgáltató fenntartja magának. (Forráskód alatt értendőek a következő kiterjesztésű fájlok: .psd, .php, .js, .db, .css, .html)


Egyéb rendelkezések

 

1. A Megrendelő kijelenti, hogy a Szolgáltató által készített internetes rendszerben felhasznált vizuális anyagokat (fotók, grafikák, animációk, logók, videók és egyéb forrásanyagok) a Megrendelő jóváhagyásával használták fel. A Megrendelő a vizuális anyagok felhasználásából, megjelenítéséből adódó mindennemű jogi következményekért teljes felelősséget vállal.

2. A rendszer publikus webhelyen történő üzemszerű működése alatt a Szolgáltató a hatályos adatvédelemi elveknek megfelelően jár el.

3. A felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés nem szabályozott kérdéseiben a hatályos Magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos Magyar Internet-szabványok alkalmazandók.